EKSKURSIJOS SUTARTIES SĄLYGOS

Organizuotos ekskursijos sutarties (toliau tekste – sutartis) sąlygos taikomos LABAS agentūros (toliau – organizatorius) organizuotoms ekskursijoms. Ekskursijų vežimo paslauga vykdoma autobusais, nustatytomis dienomis.

1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. 1. Ekskursijų organizatoriaus įsipareigojimai:
1. 1. 1. Užtikrinti turistui (-ams) visų sutartyje nurodytų paslaugų tinkamą teikimą, atsižvelgdamas į turisto teisėtus lūkesčius, nepaisant to, ar tas paslaugas turi teikti pats ekskursijų organizatorius ar kiti paslaugų teikėjai. Ekskursijų organizatoriaus internetiniame puslapyje www.labasalanija.lt bei Facebook socialiniame tinkle „Lietuviškos kelionės Alanijoje” skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie ekskursiją ir jos programos pasikeitimus po sutarties sudarymo.
1. 1. 2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus pranešti turistui apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip iki ekskursijos pradžios likus:
1. 1. 2. 1. 12 valandų, jeigu ekskursija prasideda ryte;
1. 1. 2. 2. 3 valandoms, jeigu ekskursija prasideda vakare;
Minimalus turistų skaičius kelionėje autobusu – 15 turistų. Jeigu prie užsakomos ekskursijos aprašymo internetiniame puslapyje www.labasalanija.lt ir/ar sutarties prieduose nurodytas kitas minimalus turistų skaičius, galioja pastarasis. Turistams tinkamai ir laiku pranešus apie sutarties nutraukimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už ekskursiją, organizatorius neatsako už turistų patirtą žalą.
1. 1. 3. Likus pakankamai laiko iki ekskursijos pradžios, pateikti turisto pasirinkta forma informacija apie numatytą išvykimo laiką. Ekskursijų organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti informaciją apie transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą (jeigu ekskursijos trukmė daugiau kaip 24 val.), objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę, maitinimą. Pastaroji informacija taip pat gali būti skelbiama ekskursijų organizatoriaus internetiniame puslapyje www.labasalanija.lt.
1. 1. 4. Tais atvejais, kai organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją, nenurodant konkretus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, organizatorius iki sutarties pasirašymo privalo informuoti turistą apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą. Organizatorius taip pat privalo suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo.
1. 1. 5. Turisto (-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik dokumentų įforminimui. Jeigu turistas davė sutikimą, pateikti duomenys gali būti saugomi ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu informuojant turistą apie organizatoriaus siūlomas ir organizuojamas keliones.
1. 1. 6. Be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą kelionės metu ar esant nenugalimos jėgos aplinkybėms:
1. 1. 6. 1. teikti atitinkamą informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas, vietos valdžios institucijas ir konsulinę pagalbą;
1. 1. 6. 2. padėti turistui pasinaudoti nuotolinio ryšio priemonėmis;
1. 1. 7. Kai organizatoriui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį turisto ar jo vardu sumokėtų pinigų už ekskursiją, grąžinti pinigus be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos.
1. 1. 8. Organizatorius turi teisę laikotarpiu nuo turisto užsakymo iki kelionės pradžios skelbti kelionių pardavimo akcijas, kurių metu turisto įsigyta ekskursija gali būti parduodama už žemesnę kainą. Paskelbus ekskursijų pardavimo akciją skirtumas tarp už turisto sumokėtos kainos ir sumažintos ekskursijos kainos turistui negrąžinamas.
1. 2. Turistas (-ai) įsipareigoja:
1. 2. 1. Laiku sumokėti už kelionę. Organizatoriaus internetiniame puslapyje www.labasalanija.lt skelbiamuose pasiūlymuose nustatoma apmokėjimo už kelionę tvarka, kurios privalo laikytis turistas. Turistas, pervesdamas pinigus į organizatoriaus sąskaitą, mokėjimo paskirtyje turi nurodyti šios sutarties numerį, pavardę, kelionės kryptį ir kelionės datą. Sutartyje nurodoma bendra ekskursijos kaina (įskaičiuoti visi mokesčiai, papildomos įmokos, rinkliavos ir kt. išlaidos) visiems sutartyje nurodytiems turistams. Į kelionės kainą neįskaičiuoti gėrimai, papildomos pramogos ar kitos išlaidos, kurios pateiktos ekskursijos aprašyme.
1. 2. 2. Laiku pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus organizatoriui įvykdyti šią sutartį.
1. 2. 3. Laiku atvykti į kelionės pradžios vietą, laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo, laikytis viešosios tvarkos. Turistui neatvykus organizatoriaus atstovo ar gido nurodytu laiku, laukiama 5 (penkias) minutes nuo nurodyto laiko. Turistui neatvykus, ekskursija pradedama be neatvykusių asmenų ir papildomos įmokos (jei tokių yra) nėra grąžinamos. Dėl nenumatytų aplinkybių vėluojant organizatoriui, turistui pranešama nenumatytų aplinkybių susiklostymo metu, jo pasirinktu būdu.
1. 2. 4. Atlyginti ekskursijos metu padarytą žalą. Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius atlygina už jį atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1. 2. 5. Vykstant kelionei autobusu nevartoti alkoholinių gėrimų, nerūkyti ir segėti saugos diržus.

1. 2. 6. Kelionės metu imtis saugumo priemonių tam, kad turisto turtas būtų apsaugotas nuo vagysčių (pvz. nepalikti autobuse savo daiktų be priežiūros, ekskursijų metu – laikyti prie savęs, ypač didelio susibūrimo vietose, nepalikti jų be priežiūros, asmens dokumentus, pinigus ir vertingus daiktus laikyti seife).

1. 2. 7. Turistas, pagrindinė sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad ekskursija yra organizuojama tik pagal sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas bei pateikti jiems visą po sutarties sudarymo organizatoriaus siunčiamą informaciją.

2. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
2. 1. Turisto teisė nutraukti sutartį:
2. 1. 1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sutartį iki ekskursijos pradžios. Turistui nutraukus sutartį, organizatorius gali reikalauti iš turisto sumokėti pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį, nustatytą sutartyje.
2. 1. 1. 1. Sutarties nutraukimo mokesčio dydis priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios.

Sutarties nutraukimo laikas Nuostoliai dėl turisto atsisakymo procentais
2 ir mažiau valandų iki numatytos ekskursijos ar pramogos 30 % ekskursijos kainos
Nuo 5 iki 8 valandų iki išvykimo, jei vykstama į tolimas ekskursijas
(Pamukalė Kapadokija) 40 % ekskursijos kainos

2. 1. 2. Turistas turi teisę nutraukti sutartį ir nemokėti sutarties nutraukimo mokesčio šiais atvejais:
2. 1. 2. 1. jeigu organizatorius iki kelionės pradžios pakeičia sutarties sąlygas, o turistas per organizatoriaus nurodytą protingą terminą nesutinka su organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais, kai:
2. 1. 2. 1. 1. organizatorius iki kelionės pradžios yra priverstas iš esmės pakeisti bet kurią iš pagrindinių ekskursijos paslaugų ir (ar) ypatumų;
2. 1. 2. 1. 2. organizatorius negali įvykdyti sutartyje nurodytų specialių turisto reikalavimų;
2. 1. 2. 2. jeigu ekskursijos tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių gali tapti neįmanoma vykdyti kelionę ar nuvežti turistus į tikslo vietą. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai, tačiau jam nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą.
2. 1. 3. Esant turisto prašymui, kelionės datos ir/ar kelionės krypties pakeitimo galimybė svarstoma atskirai kiekvienu atveju, likus ne mažiau kaip 1 diena iki išvykimo. Jeigu organizatorius neturi galimybės pakeisti ekskursijos datos ir/ar kelionės krypties ir turistas nutraukia sutartį, taikomas šios sutarties 2.1.1 punktas.
2. 1. 4. Jeigu kelionę įsigijo du turistai ir iki kelionės pradžios sutartį nutraukia vienas iš sutartyje nurodytų turistų, antrasis turistas, kuris keliaus vienas, privalo dar prieš išvykimą sumokėti papildomą mokestį už vienvietį kambarį (galioja 2 ir daugiau dienų ekskursijoms) .
2. 2. Organizatoriaus teisė nutraukti sutartį:
2. 2. 1. Organizatorius turi teisę iki kelionės pradžios nutraukti sutartį, grąžinti turistui visas už ekskursiją sumokėtas sumas ir atlyginti turisto patirtą žalą.
2. 2. 2. Organizatoriui nutraukus sutartį turisto patirta žala neatlyginama šiais atvejais:
2. 2. 2. 1. kelionę įsigijusių asmenų skaičius yra mažesnis nei sutarties 1.1.2 punkte nurodytas minimalus turistų skaičius ir apie tai turistas buvo informuotas sutarties 1.1.2 punkte nustatyta tvarka;
2. 2. 2. 2. organizatorius negali įvykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos ir jis nedelsdamas iki kelionės pradžios praneša turistui apie sutarties nutraukimą.

3. KELIONĖS KAINOS KEITIMAS
3. 1. Organizatorius po sutarties sudarymo turi teisę didinti kelionės kainą. Kelionės kainos didinimas galimas tik tuo atveju, kai jį tiesiogiai lemia pasikeitęs (-usi):
3. 1. 1. turistų vežimo kaina dėl degalų ar kitų energijos šaltinių išlaidų;
3. 1. 2. su į sutartį įtrauktų paslaugų, susijusių mokesčių ar rinkliavų (pvz. turisto rinkliava, kt.), kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant kelionę, dydis;
3. 2. Organizatorius sutartu būdu aiškiai ir suprantamai informuoja turistą apie kainos padidinimą likus ne mažiau kaip 1 dienai iki kelionės pradžios, nurodydamas kainos padidėjimo priežastis ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas.
3. 3. Jeigu kelionės kainos padidinimas viršija 8 procentus galutinės kelionės kainos, turistas turi teisę nutraukti sutartį ar pasirinkti organizatoriaus siūlomą alternatyvią kelionę.
3. 4. Turistas po sutarties sudarymo turi teisę reikalauti sumažinti kelionės kainą šiais atvejais:
3. 4. 1. sumažėjus sutarties 3.1 punkte nurodytoms išlaidoms po sutarties sudarymo, bet iki ekskursijos pradžios;
3. 4. 2. dėl netinkamo sutarties vykdymo, nebent organizatorius įrodo, kad sutartis vykdoma netinkamai dėl turisto kaltės;
3. 4. 3. kai dėl siūlomų alternatyvių paslaugų kelionė tampa žemesnės kokybės, nei nurodyta sutartyje;
3. 4. 4. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina trūkumų.
3. 5. Sumažinus kelionės kainą, kelionių organizatorius turi teisę iš turistui turimos sugrąžinti sumos išskaičiuoti faktines administracines išlaidas. Turisto prašymu kelionės organizatorius turi pateikti tokių administracinių išlaidų pagrindimą.

4. KITŲ SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS
4. 1. Organizatorius iki kelionės pradžios vienašališkai turi teisę keisti kitas sutarties sąlygas, kuomet:
4. 1. 1. pakeitimai nėra esminiai;
4. 1. 2. organizatorius turisto pageidaujama forma sutartu būdu aiškiai ir suprantamai pateikė turistui informaciją apie pakeitimus.
4. 2. Organizatorius be nepagrįsto delsimo sutartu būdu aiškiai ir suprantamai turi pateikti turistui informaciją apie:
4. 2. 1. siūlomus sutarties pakeitimus;
4. 2. 2. protingą terminą, per kurį turistas turi informuoti organizatorių apie savo sprendimą;
4. 2. 3. pasekmes, jei turistas neatsakytų per organizatoriaus nurodytą terminą;
4. 2. 4. alternatyvią ekskursija ir jos kainą, kai tokia ekskursija pasiūloma.
4. 3. Turistas turi teisę savo pasirinkimu per organizatoriaus nurodytą protingą terminą sutikti su organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais ar nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio.
4. 4. Turistui nutraukus sutartį, organizatorius gali turistui pasiūlyti lygiavertę ar aukštesnės kokybės kitą ekskursiją. Jei dėl sutarties pakeitimų ar pasirinktos alternatyvios ekskursijos suprastėja ekskursijos kokybė ar sumažėja jos kaina, turistas turi teisę reikalauti grąžinti sumažėjusios kainos skirtumą.
4. 5. Po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama bet kuri sutarties sąlyga.

5. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS
5. 1. Turistas turi teisę perleisti savo teisę į ekskursiją kitam asmeniui, kuris įgys visas turisto teises ir pareigas pagal sutartį, jeigu iki kelionės pradžios kelionių organizatoriui pateikia pagrįstą pranešimą. Turisto pranešimas visais atvejais laikomas pagrįstu, jeigu jis pateiktas ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki ekskursijos pradžios.
5. 2. Organizatorius informuoja turistą, perleidžiantį savo teisę į kelionę kitam asmeniui, apie faktines sutarties perleidimo išlaidas ir pateikia jas pagrindžiančius įrodymus. Tos išlaidos turi būti pagrįstos ir neviršyti organizatoriaus dėl sutarties perleidimo patirtų faktinių išlaidų.

6. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ
6. 1. Organizatorius atsako už bet kokius techninius užsakymo sistemos trūkumus, kurių atsirado dėl jo kaltės sudarant sutartį ir už bet kokias užsakymo proceso metu padarytas klaidas. Atsakomybė netaikoma, kai užsakymo klaidos atsirado dėl turisto kaltės arba jas sukėlė nenugalimos jėgos aplinkybės.
6. 2. Organizatorius privalo be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą.
6. 3. Jei pagalba turistui yra reikalinga dėl priežasčių, kurios atsiranda dėl turisto tyčinių veiksmų ar aplaidumo, organizatorius turi teisę už tokios pagalbos teikimą imti atlygį, kurio dydis negali viršyti organizatoriaus patirtų faktinių išlaidų.
6. 4. Turistas be nepagrįsto delsimo turi pranešti organizatoriui sutartyje nurodytais kontaktais apie bet kokį netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo atvejį, jo pastebėtą ekksursijos metu ir nurodyti protingą terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu trūkumus būtina ištaisyti nedelsiant, turistas neprivalo nurodyti termino.
6. 5. Jeigu sutartyje nurodytos paslaugos teikiamos ne pagal sutarties sąlygas, organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą privalo ištaisyti turisto nurodytus trūkumus, išskyrus kai to padaryti neįmanoma arba jei tai sukeltų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į trūkumų mastą ir į netinkamai suteiktų paslaugų, nurodytų sutartyje, vertę.
6. 6. Jeigu organizatorius negali suteikti didelės paslaugų dalies pagal sutartį arba turisto sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga nesuteikiama taip, kaip buvo susitarta, organizatorius privalo pasiūlyti turistui be papildomų išlaidų tinkamas alternatyvias paslaugas, kurių kokybė, jeigu įmanoma, būtų lygiavertė sutartyje nurodytai kokybei arba aukštesnė už ją, kad būtų galima toliau tęsti ekskursiją.

6. 7. Jei pasiūlytos alternatyvos nėra panašios į tas paslaugas, dėl kurių buvo susitarta sutartyje, arba, jei suteiktas kainos sumažinimas yra neadekvatus, turistas gali jų atsisakyti.
6. 8. Jei nepakankama atitiktis iš esmės daro poveikį ekskursijos vykdymui, o organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį padėties neištaiso, turistas gali nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir paprašyti sumažinti kainą.
6. 9. Jeigu nėra įmanoma pasiūlyti alternatyvų arba turistas atsisako pasiūlytų alternatyvų, turistas turi teisę į kainos sumažinimą.
6. 10. Jeigu kelionė apima keleivių vežimo paslaugą, organizatorius turi užtikrinti turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą lygiavertės rūšies transportu arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas.
6. 11. Organizatorius neatsako už netinkamą sutarties įvykdymą, jeigu organizatorius įrodo, kad sutartis buvo netinkamai vykdoma dėl:
6. 11. 1. turisto kaltės;
6. 11. 2. trečiosios šalies, nesusijusios su paslaugų teikimu pagal sutartį, kaltės ir todėl nebuvo įmanoma žalos numatyti arba jos išvengti;
6. 11.3. nenugalimos jėgos.
6. 12. Organizatorius nepriima jokios atsakomybės, jeigu atsiranda žala, įvykusi dėl paties turisto neatsargumo ar taisyklių nesilaikymo, kai ekskursija vykdoma organizatoriaus ar trečiosios šalies.

7. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
7. 1. Asmens duomenų valdytojas yra kelionių organizatorius, LABAS kelionių agentūra. Organizatorius tvarko turisto asmens duomenis sutarčių sudarymo ir vykdymo, tame tarpe paslaugų užsakymo ir suteikimo, tikslu; tiesioginės rinkodaros tikslu (tik gavus turisto sutikimą).
7. 2. Sutarčių sudarymo ir vykdymo, tame tarpe paslaugų užsakymo ir suteikimo, tikslų organizatorius tvarko šiuos turisto asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kelionės dokumento numerį ir datą, kelionės maršrutą; IP adresą, turisto identifikatorių, kurį užsakymo sistema priskiria turistui (jei kelionė įsigyjama internetiniame puslapyje www.labasalanija.lt). Tiesioginės rinkodaros tikslu organizatorius tvarko šiuos turisto asmens duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą.
7. 3. Turistas susisiekęs su organizatoriumi ir organizatoriui nustačius asmens tapatybę, gali įgyvendinti šias savo asmens duomenų teises:
7. 3. 1. gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
7. 3. 2. susipažinti su organizatoriaus tvarkomais savo asmens duomenimis;
7. 3. 3. reikalauti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis ir papildyti neišsamius savo asmens duomenis;
7. 3. 4. reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
7. 3. 5. reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
7. 3. 6. teisę į duomenų perkeliamumą;
7. 3. 7. tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą;
7. 3. 8. reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas.
7. 4. Turistas, manydamas, kad jo asmens duomenų teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius LT-09310, tel. 8 5 2127532, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt.
7. 5. Turistas patvirtina, kad yra informuotas, jog jo asmens duomenys, kurie yra būtini sutarties 7.1 punkte nurodytiems tikslams pasiekti, gali būti perduoti organizatoriaus vardu ir (ar) jo nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims teikiantiems klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos ir kitas paslaugas, tame tarpe tretiesiems asmenims, su kuriais organizatorius bendradarbiauja ir/ar kurių paslaugomis naudojasi. Organizatorius patvirtina, kad duomenų perdavimas vykdomas taikant saugumo priemones pagal atitinkamas sutartis su duomenų gavėjais.
7. 6. Organizatorius tvarko turisto asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
7. 7. Turistas prisiima visą atsakomybę dėl organizatoriui pateiktų savo ir kitų turistų asmens duomenų (jei teikia) teisingumo ir tikslumo. Turistas, teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis (įskaitant savo ir/ar kitų turistų asmens duomenis), užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti kelionių organizatoriui ir/ar trečiųjų asmenų nuostolius.

8. BENDROSIOS SĄLYGOS
8. 1. Ekskursijos metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo turistas turi be nepagrįsto delsimo raštu ar patvariojoje laikmenoje pareikšti sutartyje nurodytam kelionės vadovui, organizatoriaus vietiniam atstovui, kontaktiniam centrui ar kitai tarnybai, o jei šių nėra, – organizatoriui.
8. 2. Organizatorius privalo neatlygintinai išnagrinėti turisto kreipimąsi ir, kai nesutinka su turisto reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo turisto kreipimosi gavimo dienos, pateikti turistui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Organizatoriui gavus pretenziją, turinčią trūkumų (pvz. nepasirašytą, paduotą neturinčio teisės atstovauti asmens arba nepateikus tinkamą atstovavimą patvirtinančių dokumentų, nepridėjus pretenzijoje išdėstytų nusiskundimų pagrindžiančių įrodymų ar kt.), organizatorius turi teisę kreiptis į turistą su prašymu ištaisyti trūkumus. Terminas organizatoriaus rašytinio atsakymo pateikimui skaičiuojamas nuo turisto kreipimosi su ištaisytais trūkumais gavimo dienos. Organizatorius turi teisę pratęsti pretenzijos nagrinėjimo terminą ne ilgesniam kaip 14 dienų laikotarpiui dėl svarbių priežasčių, pateikdamas turistui pranešimą patvariojoje laikmenoje.
8. 3. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.
8. 4. Jeigu sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo po sutarties sudarymo patvariojoje laikmenoje turistui pateikia sutarties kopiją arba sutarties patvirtinimą.
8. 5. Ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutarties kopija ar sutarties sudarymo patvirtinimas turistui pateikiami popierine forma arba, jei turistas sutinka, kitoje patvariojoje laikmenoje.
8. 6. Šios sutarties sąlygos privalomos organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su šiomis sutarties sąlygomis ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus – naudos gavėjus, kad ekskursija yra organizuojama tik pagal šias sutarties sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas. Šalys suprato šią sutartį ir jos pasekmes ir, kaip atitinkančią jų valią, priėmė ir pasirašė aukščiau nurodytą dieną.
8. 7. Turistas taip pat patvirtina, kad prieš sudarydamas šią sutartį, gavo visą informaciją apie ekskursiją ir/ar gavo nuorodą į kelionių organizatoriaus internetinį puslapį www.labasalanija.lt, kur tokia informacija yra pateikiama. Turistas patvirtina, jog tokį informacijos pateikimą jis laiko tinkamu ir priimtinu.

Sutarties priedai: ekskursiją aprašanti informacija.